Q:

在有害环境性质未知.是否缺氧未知及缺氧环境下,选择的辅助逃生型呼吸防护用品应为________,不允许使用________;在不缺氧,但空气污染物浓度超过IDLH 浓度的环境下,选择的辅助逃生型呼吸防护用品可以是________,也可以是________,但应适合该空气_________________。( )

A .过滤式,携气式,过滤式,携气式,污染物的种类和浓度水平


B .携气式,过滤式,携气式,过滤式,污染物的种类和浓度水平


C .全面罩,半面罩,全面罩,开放式面罩,污染物浓度水平


D .全面罩,半面罩,半面罩,开放式面罩,性质

对0人提供帮助

正确答案:B