Q:

下列各项中,不应通过所有者权益科目核算的是(  )。

A . 可供出售金融资产持有期间发生的非减值性公允价值变动
B . 企业收到投资者出资额超出其在注册资本或股本中所占份额的部分
C . 权益法下长期股权投资按持股比例享有被投资单位发生的净亏损.
D . 回购股票支付的总价款低于面值总额的,所注销库存股的账面余额与所冲减股本的差额

对56人提供帮助

C:

本题考核所有者权益类科目的核算内容。选项C应该是通过“投资收益”核算。
选项A:借:可供出售金融资产——公允价值变动
           贷:其他综合收益(公允价值下降做相反的处理)
选项B:借:银行存款
                 资本公积(折价)
           贷:实收资本
                 资本公积(溢价)
选项C:借:投资收益
           贷:长期股权投资——损益调整
选项D:借:股本
           贷:库存股
           资本公积——股本溢价

当前内容题库

    其他

最近入库